اجرای ارکستر سمفونیک تهران با رهبری «نیما کشاورزی»